Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5093
Title: Hoạt động truyền thông xây dựng thương hiệu của báo điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát tại Báo VietNamNet và VietnamPlus từ năm 2014 đến năm 2015)
Authors: Nguyễn Thúy Ngà
Advisor: TS. Vũ Thị Thanh Minh
Keywords: Truyền thông;Xây dựng thương hiệu;Báo điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận, khảo sát thực trạng các hoạt động truyền thông trong xây dựng thương hiệu của báo điện tử VietNamNet và VietNamPlus, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông xây dựng thương hiệu báo điện tử trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5093
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thuy Nga.pdf3.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.