Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5091
Title: Hoạt động quảng bá thương hiệu XoneFM, trên kênh VOV3 - Đài tiếng nói Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Hồng
Advisor: TS. Lê Thị Nhã
Keywords: Quảng bá;Thương hiệu;Đài Tiếng nói Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hoá cơ sở lý thuyết, luận văn điều tra thực trạng truyền thông quảng bá thương hiệu của XoneFM (VOV3 – Đài Tiếng nói Việt Nam ). Từ đó, đề xuất những giải pháp quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao chất lượng quảng bá thương hiệu XoneFM nói riêng và các kênh, hệ, chương trình phát thanh nói chung, để đáp ứng nhu cầu của công chúng.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5091
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN THI HONG.pdf3.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.