Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5089
Title: Hoạt động truyền thông về an toàn giao thông đường bộ của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia (Khảo sát năm 2014 - 2015)
Authors: Nghiêm Vũ Ngọc Thúy
Advisor: TS Vũ Thị Thanh Minh
Keywords: Truyền thông;An toàn giao thông;Đường bộ
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hoạt động truyền thông về ATGT đường bộ của UBATGTQG được thực hiện chủ yếu thông qua các chiến dịch truyền thông, vì vậy, đề tài tập trung nghiên cứu các chiến dịch truyền thông về ATGT đường bộ của UBATGTQG được thực hiện trong năm 2014 - 2015. Qua đó phản ánh thực trạng, hiệu quả các chiến dịch truyền thông trong việc nâng cao nhận thức của người dân về việc tuân thủ các quy định ATGT đường bộ. Từ đó đề xuất những giải pháp mang tính tham khảo để cải thiện hoạt động truyền thông về ATGT đường bộ.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5089
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGHIÊM VŨ NGỌC THÚY.pdf2.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.