Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5088
Title: Hoạt động quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội hiện nay
Authors: Nghiêm Thị Giang Anh
Advisor: PGS.TS Lưu Văn An
Keywords: Quảng cáo;Hà Nội
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận, khảo sát thực trạng hoạt động quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội hiện nay, tác giả luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quảng cáo ngoài trời ở Thủ đô trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5088
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghiem Thi Giang Anh.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.