Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5086
Title: Hoạt Động PR trong xây dựng và phát triển thương hiệu của Đài Phát thanh truyền hình các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (Khảo sát tại đài phát thanh truyền hình Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh)
Authors: Dương Quang Thái
Advisor: TS. Nguyễn Trí Nhiệm
Keywords: Hoạt động PR;Xây dựng;Phát triển;Thương hiệu;Đài Phát thanh - Truyền hình;Đồng bằng Sông Hồng
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ khung lý thuyết và qua khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động PR trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của các đài phát thanh truyền hình khu vực đồng bằng Sông Hồng, đề xuất các giải pháp để tăng cường hiệu quả của việc PR trong xây dựng và phát triển thương hiệu.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5086
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DUONG QUANG THAI.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.