Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5084
Title: Đảng lãnh đạo công tác tuyên truyền đối ngoại từ năm 1965 đến năm 1975
Authors: Vũ, Thị Hạnh
Advisor: Cao, Văn Liên
Keywords: Đảng lãnh đạo;Công tác tuyên truyền;Đối ngoại
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn tái hiện một cách hệ thống chủ trương và sự chỉ đạo công tác tuyên truyền đối ngoại của Đảng trong giai đoạn 10 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ năm 1965 đến năm 1975. Qua đó, phân tích rõ thành tựu, hạn chế, nguyên nhân đồng thời rút ra những kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn công tác tuyên truyền đối ngoại của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5084
Appears in Collections:LV chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VŨ THỊ HẠNH.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.