Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5083
Title: Đảng bộ huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ năm 1997 đến năm 2010
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Advisor: Bùi, Kim Đỉnh
Keywords: Đảng bộ huyện;Nam Định;Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ Huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ năm 1997 đến năm 2010; đồng thời rút ra một số kinh nghiệm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5083
Appears in Collections:LV chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.