Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5082
Title: Đảng lãnh đạo chống "Chiến tranh tâm lý" của Đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975
Authors: Nguyễn, Thái Sơn
Advisor: Phạm, Xuân Mỹ
Keywords: Đảng lãnh đạo;Chiến tranh tâm lý;Đế quốc Mỹ;Miền Nam;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Qua làm rõ quá trình Đảng lãnh đạo chống CTTL của đế quốc Mỹ thời kỳ 1965-1975, rút ra bài học kinh nghiệm lịch sử phục vụ cho cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay của Đảng.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5082
Appears in Collections:LV chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN Thái Sơn.pdf3.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.