Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5081
Title: Đường lối đối ngoại của Đảng Nhân dân cách mạng Lào từ năm 2001 đến năm 2011
Authors: Ketkeo Pinsenin
Advisor: Phùng, Thị Hiển
Keywords: Đường lối;Đối ngoại;Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa đường lối đối ngoại của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong công cuộc bảo vệ và củng cố nền độc lập dân tộc từ năm 2001 đến năm 2011, phân tích những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm hoạt động trong đường lối đối ngoại của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong giai đoạn 2001-2011.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5081
Appears in Collections:LV chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KETKEO PINSENIN.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.