Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5080
Title: Tái cơ cấu tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Vũ Vân Anh
Advisor: Đoàn, Phúc Thanh
Keywords: Tái cơ cấu;Tập Đoàn công nghiệp Than và công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nói chung, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nói riêng, đồng thời khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5080
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN VŨ VÂN ANH.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.