Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5079
Title: Kinh tế du lịch bền vững ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay
Authors: Souk, Savanh Vonghachak
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Kinh tế du lịch;Viêng Chăn;Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở các tiêu chí đánh giá kinh tế du lịch bền vững nói chung để phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của kinh tế du lịch bền vững ở Thủ đô Viêng Chăn nói riêng. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế du lịch bền vững ở Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5079
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SOUK SAVANH VONGHACHAK.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.