Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5078
Title: Tín dụng thế chấp ở ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank) hiện nay
Authors: Phùng, Khánh Vân
Advisor: Doãn, Thị Mai Hương
Keywords: Tín dụng;Thế chấp;Ngân hàng Thương mại
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5078
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHÙNG KHÁNH VÂN.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.