Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5077
Title: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xây dựng gia đình ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Nguyễn, Thu Thủy
Advisor: Phan, Thanh Khôi
Keywords: Tín ngưỡng;Thờ cúng;Tổ tiên;Xây dựng gia đình;Phú Thọ
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Mục đích nghiên cứu của luận văn là thông qua việc tổng hợp, phân tích thực trạng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong mối quan hệ với xây dựng gia đình, chỉ rõ những giá trị của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xây dựng gia đình, từ đó đề xuất các giải pháp phát huy những giá trị này trong gia đình ở tỉnh Phú Thọ hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5077
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THU THỦY.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.