Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5076
Title: Nguồn lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Nguồn nhân lực;Chất lượng cao;Khu Công nghiệp;Hưng Yên
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực chất lượng cao cho các KCN ở tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua, luận văn đề xuất những phương hướng và giải pháp để thực hiện phát huy có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao cho các KCN ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5076
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.