Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5075
Title: Kinh tế biển ở thành phố Hải Phòng trong hội nhập quốc tế hiện nay
Authors: Nguyễn, Thu Hà
Advisor: Ngô, Văn Lương
Keywords: Kinh tế Biển;Hải Phòng;Hội nhập Quốc tế
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế biển và phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng thời gian qua, tác giả đề xuất một số phương hướng, giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng trong hội nhập quốc tế, giai đoạn từ nay đến năm 2020.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5075
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THU HÀ.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.