Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5074
Title: Thị trường xuất khẩu trầm hương của tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Advisor: Ngô, Văn Lương
Keywords: Kinh tế;Xuất khẩu;Trầm hương
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về thị trường Trầm Hương đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng thị trường Trầm Hương của tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, tác giả đề xuất một số phương hướng, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu Trầm Hương của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5074
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG.pdf939.51 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.