Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5073
Title: Giảm nghèo bền vững ở huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Dũng
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Giảm nghèo;Phú Thọ
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở khái quát một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về giảm nghèo bền vững; luận văn phân tích, đánh giá thực trạng giảm nghèo bền vững ở huyện Thanh Sơn,tỉnh Phú Thọ từ năm 2010 đến 2015; từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác về giảm nghèo bền vững ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5073
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN NGỌC DŨNG (1).pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.