Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5072
Title: Kinh tế tư nhân trong lĩnh vực công nghiệp ở Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Đình Quyết
Advisor: Vũ, Văn Yên
Keywords: Kinh tế tư nhân;Công nghiệp;Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Xem xét thực trạng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam trước và trong thời kỳ đổi mới, trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp sửa đổi chính sách nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh, định hướng thị trường, từ đó thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5072
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN ĐÌNH QUYẾT.pdf742.92 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.