Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5071
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Authors: Lê, Thị Hiên
Advisor: Trần, Thị Ngọc Minh
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Nông nghiệp;Thanh Hóa
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững. Từ đó, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2015 và đề xuất một số định hướng và các giải pháp cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5071
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ THỊ HIÊN.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.