Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5070
Title: Tác động của các khu công nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hưng Yên hiện nay
Authors: An, Thị Hà Liên
Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thu
Keywords: Tác động;Khu công nghiệp;Phát triển kinh tế - xã hội;Hưng Yên
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ lý luận chung về các KCN và tác động của các KCN đến phát triển kinh tế - xã hội, luận văn đánh giá thực trạng tác động của các khu công nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hưng Yên, từ đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên và khắc phục những tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5070
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AN THỊ HÀ LIÊN.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.