Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5065
Title: Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin với việc hình thành và phát triển tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Thị, Thu
Advisor: PGS, TS. Hoàng Anh
Keywords: Chính sách kinh tế mới;Lênin;Phát triển;Hình thành;Tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích nội dung cơ bản của “Chính sách kinh tế mới” của V. I. Lênin; làm rõ những tư tưởng về kinh tế mà Hồ Chí Minh kế thừa NEP trong xây dựng tư tưởng kinh tế của Người và giá trị vận dụng hiện nay cho Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5065
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN THI THU.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.