Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5057
Title: Chất lượng hệ thống chính trị cấp xã của huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Nguyễn, Hữu Cầu
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Hệ thống chính trị;Cấp xã;Phú Thọ
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đánh giá đúng thực trạng chất lượng hệ thống chính trị cấp xã của huyện Thanh Thủy, luận văn đề xuất quan điểm và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp xã huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5057
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV nguyen huu cau.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.