Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5040
Title: Báo chí Bắc Ninh với vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh hiện nay (Khảo sát: Báo in, phát thanh, Truyền hình, báo Điện tử. Thời gian: tháng 6/2013 đến tháng 6/2014)
Authors: Trương, Đức Cường
Advisor: PGS, TS. Nguyễn Thị Minh Thái
Keywords: Báo chí;Bắc Ninh;Bảo tồn;Văn hóa;Làng nghề truyền thống
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa một số quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với sự phát triển của các làng nghề truyền thống và của báo chí trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay như Nghị quyết số 04 – NQ/TU về phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, khẳng định việc Nghị quyết đã đi vào cuộc sống như việc xây dựng, quy hoạch nhiều cụm công nghiệp làng nghề. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 18 đã đề ra mục tiêu là tăng GDP bình quân hàng năm đạt 15 – 16% trong đó kinh tế làng nghề, cụm công nghiệp làng nghề cần được quan tâm phát triển. Khảo sát, đánh giá, phân tích vai trò của báo chí Bắc Ninh (Báo Bắc Ninh, Đài PT&TH Bắc Ninh Ninh) trong việc bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa của các làng nghề truyền thống, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực này. Đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của báo chí Bắc Ninh trong việc bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa làng nghề truyền thống tại Bắc Ninh và cả nước.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5040
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRƯƠNG ĐỨC CƯỜNG.pdf911.93 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.