Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5039
Title: Thể loại phỏng vấn trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay (Khảo sát báo VnExpress, Tuổi trẻ Online và Dân trí từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2015)
Authors: Trương, Thị Hoài Trâm
Advisor: PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang
Keywords: Phỏng vấn;Báo mạng điện tử
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, khảo sát, phân tích thực trạng thể loại phỏng vấn trên 3 tờ báo được lựa chọn, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thể loại phỏng vấn trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5039
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRƯƠNG THỊ HOÀI TRÂM.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.