Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5038
Title: Báo chí Bắc Ninh với vấn đề an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (Khảo sát báo Bắc Ninh, Đài PTTH Bắc Ninh, năm 2015)
Authors: Trương, Thị Hằng
Advisor: TS. Lê Thị Nhã
Keywords: Báo chí;Bắc Ninh;An toàn giao thông
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động tuyên truyền vấn đề an toàn giao thông trên báo chí địa phương; làm rõ vai trò của báo chí Bắc Ninh với vấn đề tuyên truyền an toàn giao thông; phân tích nguyên nhân thành công và hạn chế, Luận văn đề xuất giải pháp với các báo địa phương và sự phối hợp giữa các cơ quan chủ quản trong tuyên truyền về vấn đề an toàn giao thông.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5038
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRƯƠNG THỊ HẰNG.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.