Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5036
Title: Kỹ năng tác nghiệp của phóng viên thường trú trong nước báo Nhân dân
Authors: Trần Văn Hảo
Advisor: PGS, TS. Nguyễn Thế Kỷ
Keywords: Kĩ năng;Tác nghiệp;Phóng viên thường trú;Báo Nhân dân
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận liên quan đến đề tài, Luận văn khảo sát thực trạng về kỹ năng tác nghiệp của PVTT trong nước báo Nhân Dân chỉ ra những thành công, hạn chế, từ đó đề xuất kiện nghị, giải pháp nâng cao kỹ năng tác nghiệp của PVTT trong nước báo Nhân Dân.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5036
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Van Hao.pdf972.74 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.