Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5035
Title: Đổi mới nội dung và hình thức truyền thông về Biến đổi khí hậu trên kênh VTC16 hiện nay (Khảo sát chương trình Thời sự 18h, Nông thôn chuyển động và Nông thôn với biến đổi khí hậu từ 1/1/2015 – 31/12/2015)
Authors: Trần, Thị Thùy Dương
Advisor: TS. Lưu Hồng Minh
Keywords: Đổi mới;Nội dung;Hình thức;Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở tìm hiểu nội dung, hình thức truyền thông về BĐKH trong chương trình thời sự 18h, chương trình “Nông thôn chuyển động” và chương trình chuyên đề “Nông thôn với Biến đổi khí hậu” trên kênh VTC16 nhằm đưa giải pháp nâng cao chất lượng thông tin truyền thông về BĐKH trên kênh VTC16.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5035
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.