Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5031
Title: Đổi mới phương thức thông tin về công tác xây dựng Đảng trên báo chí Cần Thơ hiện nay (Khảo sát báo in, báo điện tử, báo phát thanh - truyền hình Cần Thơ năm 2014)
Authors: Trần, Thanh Ngân
Advisor: TS. Nguyễn Thị Thoa
Keywords: Đổi mới;Thông tin;Xây dựng Đảng;Báo chí;Cần Thơ
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu thực trạng phương thức thông tin về công tác xây dựng Đảng trên báo chí Cần Thơ hiện nay, từ đó đề xuất những giải pháp đổi mới phương thức thông tin về Xây dựng Đảng trên báo chí Cần Thơ trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5031
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRAN THANH NGAN.pdf2.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.