Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5029
Title: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền xóa đói giảm nghèo trên các chương trình bằng tiếng Khmer của các Đài Phát thanh - Truyền hình ở Tây Nam Bộ hiện nay
Authors: Thạch, Thị Lia Phi
Advisor: TS. Nguyễn Quang Hòa
Keywords: Nâng cao hiệu quả;Tuyên truyền;Xóa đói giảm nghèo;Tiếng Khmer;Đài Phát thanh và Truyền hình;Tây Nam Bộ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nâng cao chất lượng truyên truyền chương trình phát thanh và truyền hình bằng tiếng Khmer ở các tỉnh miền TNB trong công tác XĐGN, nhằm giúp bà con Khmer tiếp thu khoa học kỹ thuật, nâng cao ý thức tự vươn lên làm giàu, bảo đảm cuộc sống bằng chính sức lao động của mình, không trông chờ vào sự giúp đỡ của chính phủ.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5029
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THẠCH THỊ LIA PHI.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.