Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5028
Title: Những đóng góp của tờ báo Vui sống trong kháng chiến chống Pháp và kinh nghiệm cho báo chí Việt Nam hiện nay
Authors: Từ Lương
Advisor: PGS, TS. Nguyễn Văn Dững
Keywords: Báo Vui Sống;Kháng chiến chống Pháp;Kinh nghiệm;Báo chí Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phác thảo những nét cơ bản về diện mạo cũng như nghiên cứu quá trình tổ chức sản xuất và các mối quan hệ của báo “Vui sống”, luận văn bước đầu góp phần tổng kết những bài học kinh nghiệm của “Vui sống”, từ đó nêu ra một số kinh nghiệm cho hoạt động báo chí hôm nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5028
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tu Luong.pdf3.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.