Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5027
Title: Nhận diện công chúng báo chí ở các huyện ngoại thành Hà Nội sau sát nhập năm 2008 (Khảo sát các huyện: Thanh Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức năm 2015)
Authors: Tô, Thị Nhạn
Advisor: PGS.TS Mai Quỳnh Nam
Keywords: Nhận diện;Công chúng báo chí;Ngoại thành Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Mục đích của luận văn là nghiên cứu nhận diện công chúng các huyện ngoại thành để tìm hiểu các vấn đề: Công chúng ngoại thành Hà Nội sau sáp nhập năm 2008 tiếp cận thông tin báo chí như thế nào? Nhận diện công chúng để xem họ là ai, điều kiện, môi trường sống, đặc điểm dân cư, thói quen, lối sống... và mong muốn của họ về thông tin báo chí khi sáp nhập vào Hà Nội; Việc đáp ứng thông tin trên hệ thống các kênh truyền thông của địa phương ra sao? từ đó đề xuất những giải pháp tăng cường hiệu quả thông tin tới nhóm công chúng ngoại thành Hà Nội sau sáp nhập cho phù hợp.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5027
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TÔ THỊ NHẠN.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.