Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5026
Title: Chất lượng thông tin đối ngoại trên kênh truyền hình thông tấn xã Việt Nam hiện nay (Qua khảo sát chương trình "Thế giới 360", "Nhịp cầu cộng đồng" và "Không gian Pháp ngữ" từ tháng 1/2015 đến tháng 12 /2015)
Authors: Tô, Sơn Tùng
Advisor: PSG, TS. Phạm Minh Sơn
Keywords: Thông tin đối ngoại;Truyền hình;Thông tấn xã
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận và thực trạng chất lượng thông tin đối ngoại trên kênh truyền hình TTXVN qua khảo sát các chương trình “Thế giới 360”, “Nhịp cầu cộng đồng” và “Không gian Pháp ngữ” từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại trên kênh truyền hình TTXVN hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5026
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TO SƠN TÙNG.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.