Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5022
Title: Kỹ năng dẫn chương trình Thời sự truyền hình phát sóng trực tiếp của Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương (Khảo sát chương trình Thời sự truyền hình trực tiếp của các Đài PTTH Quảng Ninh – PTTH Hà Nội – PTTH Nghệ An)
Authors: Phạm Xuân Thủy
Advisor: PGS, TS. Đinh Thị Thúy Hằng
Keywords: Kĩ năng;Dẫn chương trình;Thời sự;Đài Truyền hình - Phát thanh
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu các lý luận về hoạt động dẫn chương trình thời sự truyền hình, tác giả đi sâu khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng kỹ năng dẫn chương trình Thời sự phát sóng trực tiếp của các đài PTTH địa phương. Từ đó, tác giả sẽ đưa ra giải pháp, kiến nghị cụ thể, có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dẫn chương trình Thời sự trực tiếp của Đài PTTH địa phương.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5022
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHẠM XUÂN THỦY.pdf1.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.