Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5021
Title: Khai thác yếu tố đa phương tiện ở báo điện tử Chính phủ hiện nay
Authors: Phạm, Thị Tiên Dung
Advisor: TS. Đinh Thị Xuân Hòa
Keywords: Đa phương tiện;Báo điện tử;Chính phủ
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lí luận và thực tiễn, luận văn nghiên cứu về thực trạng, làm rõ những thành công, hạn chế của việc khai thác yếu tố đa phương tiện ở báo điện tử Chính phủ hiện nay, từ đó kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc khai thác yếu tố đa phương tiện của tờ báo này trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5021
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phạm thị tiên dung.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.