Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5020
Title: Báo chí Quảng Ninh với vấn đề bảo tồn và quảng bá giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long
Authors: Phạm, Thị Hồng Phương
Advisor: PGS.TS. Đinh Văn Hường
Keywords: Báo chí;Quảng Ninh;Bảo tồn;Quảng bá;Di sản;Thiên nhiên;Vịnh Hạ Long
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hình thành quan niệm - khung lý thuyết về vai trò của báo chí Quảng Ninh với vấn đề bảo tồn và quảng bá giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng, trên cơ sở đó rút ra những vấn đề từ thực tiễn và đề xuất những giải pháp, khuyến nghị khoa học cho vấn đề này.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5020
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHẠM THỊ HỒNG PHƯƠNG.pdf1.9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.