Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5019
Title: Báo in với vấn đề thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở Việt Nam trong hiện nay (Khảo sát: các tác phẩm của báo in về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên Báo Nhân dân, Báo Lao động, Báo Tuổi trẻ, Báo Người Lao động từ tháng 1 năm 2015 đến 30 tháng 9 năm 2015)
Authors: Nguyễn, Văn Tiến
Advisor: TS. Nguyễn Trí Nhiệm
Keywords: Trách nhiệm xã hội;Doanh nghiệp;Việt Nam;Báo in
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Thông qua việc khảo sát, đánh giá thực trạng các tác phẩm của báo in đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin của báo in về thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5019
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324. Nguyễn Văn Tiến.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.