Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5016
Title: Chất lượng bản tin truyền hình tiếng nước ngoài ở Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ninh (Khảo sát Bản tin truyền hình tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc từ 1/2015 đến 1/2016)
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Advisor: PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi
Keywords: Bản tin;Truyền hình;Tiếng nước ngoài;Đài Truyền hình - Phát thanh;Quảng Ninh
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ một số khái niệm công cụ, xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng các bản tin truyền hình tiếng nước ngoài ở Đài PT-TH Quảng Ninh, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng các bản tin truyền hình tiếng nước ngoài ở Đài PT-TH Quảng Ninh.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5016
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ THÙY LINH.pdf3.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.