Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/501
Title: Xây dựng mô hình thông tin cho tạp chí Thông tin khoa học chính trị - hành chính
Authors: Lò, Thị Phương Nhung
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Xây dựng;Mô hình thông tin;Tạp chí;Thông tin khoa học
Issue Date: 2012
Abstract: Luận văn hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lý luận chính trị và truyền thông để xây dựng một khung lý thuyết về mô hình thông tin báo chí nói chung và mô hình thông tin cho loại hình tạp chí nói riêng; xác định các yếu tố có vai trò tác động quyết định, trực tiếp đối với việc xây dựng mô hình thông tin cho tạp chí; Trên cơ sở lý thuyết cơ bản về mô hình thông tin cho tạp chí, người nghiên cứu sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tại Tạp chí TTKHCTHC cùng các yếu tố tạo thành mô hình thông tin của nó hiện nay; Nghiên cứu các điều kiện, yêu cầu và mục đích đặt ra đối với mô hình thông tin của tạp chí trong thời điểm hiện nay đề xuất và luận chứng cho các nội dung, giải pháp cần thiết có thể áp dụng nhằm xây dựng mô hình thông tin cho Tạp chí TTKHCTHC trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/501
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lo Thi Phuong Nhung.pdf2.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.