Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4997
Title: Truyền hình các tỉnh Đông Bắc Việt Nam với vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay (Khảo sát từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2016)
Authors: Nguyễn, Ngọc Thái
Advisor: TS. Đinh Thị Thu Hằng
Keywords: Truyền hình;Bảo vệ môi trường;Đông Bắc
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Thông qua việc khảo sát và đánh giá thực trạng thông tin về vấn đề bảo vệ môi trường trên truyền hình các tỉnh Đông Bắc Việt Nam hiện nay (gồm Đài PT&TH Bắc Ninh, Quảng Ninh và Lạng Sơn), luận văn đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin về bảo vệ môi trường trên truyền hình của các Đài nói trên.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4997
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN NGỌC THÁI.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.