Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4982
Title: Vấn đề tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đa loại hình tại cơ quan báo Đảng địa phương khu vực Bắc Trung bộ (Khảo sát các báo: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, tháng 5/2015 - tháng 5/2016)
Authors: Ngô Quang Tự
Advisor: PGS, TS. Hà Huy Phượng
Keywords: Tổ chức sản xuất;Sản phẩm báo chí;Báo Đảng;Địa phương;Bắc Trung Bộ
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu quy trình tổ chức sản xuất sản phảm báo chí đa loại hình hiện nay tại các cơ quan báo Đảng địa phương khu vực Bắc Trung Bộ. Cụ thể nghiên cứu quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo in, quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo mạng điện tử. Từ đó đưa ra những ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân để rút ra khuyến nghị trong mô hình tòa soạn thích hợp nhằm tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đa loại hình một cách có hiệu quả đối với các cơ quan báo Đảng địa phương.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4982
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Ngo Quang Tu .pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.