Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4981
Title: Vấn đề quảng bá du lịch trên sóng truyền hình của các Đài Phát thanh – Truyền hình khu vực Tây Bắc
Authors: Ngô, Chiến Quang
Advisor: TS. Nguyễn Trí Nhiệm
Keywords: Quảng bá;Du lịch;Truyền hình;Đài phát thanh;Đài truyền hình;Khu vực Tây Bắc
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng quảng bá du lịch trên sóng truyền hình, từ đó chỉ ra được những nguyên nhân thành công và hạn chế, luận văn đưa ra những giải pháp, khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quảng bá du lịch trên sóng truyền hình của các Đài PT - TH khu vực Tây Bắc, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong thời kỳ đổi mới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4981
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGÔ CHIẾN QUANG.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.