Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4980
Title: Phân tích hoạt động kinh tế báo chí cơ quan báo mạng điện tử (Nghiên cứu trường hợp Báo điện tử VietnamNet năm 2015)
Authors: Ngô, Cao Tùng
Advisor: PGS, TS. Hà Huy Phượng
Keywords: Phân tích;Hoạt động;Kinh tế báo chí;Báo mạng điện tử
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động kinh tế báo chí tại Báo điện tử VNN, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế báo chí của Báo điện tử VNN
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4980
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGÔ CAO TÙNG.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.