Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4979
Title: Vai trò của hệ thống văn bản pháp luật trong sáng tạo tác phẩm báo chí điều tra ở nước ta hiện nay
Authors: Ngô, Xuân Lộc
Advisor: PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng
Keywords: Văn bản pháp luật;Sáng tạo;Tác phẩm báo chí;Điều tra
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết về báo chí điều tra và thực tiễn hệ thống văn bản pháp luật liên quan, luận văn tập trung phân tích, làm rõ thực trạng của hệ thống văn bản pháp luật và thực trạng vận dụng các văn bản pháp luật của nhà báo điều tra, từ đó đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động trong sáng tạo tác phẩm báo chí điều tra ở nước ta hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4979
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Xuan Loc.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.