Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4978
Title: Hoạt động Thư ký biên tập truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương khu vực phía Bắc (Khảo sát tại Đài PT-TH Quảng Ninh, Đài PT-TH Vĩnh Phúc, Đài PT-TH Thái Nguyên, năm 2015)
Authors: Nông, Thị Thu Thủy
Advisor: PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang
Keywords: Thư kí;Biên tập;Truyền hình;Đài phát thanh;Đài truyền hình;Địa phương;Khuc vực phía Bắc
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống những vấn đề lý thuyết liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát thực trạng hoạt động TKBT truyền hình của các Đài PT-TH địa phương khu vực phía Bắc, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động TKBT truyền hình tại các Đài PT-TH địa phương.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4978
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nông Thị Thu Thủy.pdf928.68 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.