Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4975
Title: Nhận diện công chúng báo chí đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang hiện nay (Khảo sát trường hợp tại huyện Xín Mần)
Authors: Lương, Thị Hiệp
Advisor: PGS, TS. Đỗ Thị Thúy Hằng
Keywords: Nhận diện;Công chúng;Báo chí;Dân tộc thiểu số;Hà Giang
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn ứng dụng một số lý thuyết nhằm nghiên cứu nhận diện công chúng báo chí đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang; từ đó tìm kiếm khuyến nghị khoa học để có thể góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí đáp ứng nhu cầu công chúng dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4975
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LƯƠNG THỊ HIỆP.pdf2.83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.