Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4974
Title: Báo in Hà Nội với vấn đề phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn Thủ đô (Khảo sát các báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, Lao động thủ đô, từ năm 2013-2015)
Authors: Lương Ngọc Dung
Advisor: TS. Nguyễn Đức Hạnh
Keywords: Báo chí;Hà Nội;Làng nghề;Truyền thống
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khảo sát, đánh giá thực trạng những vấn đề và nội dung thông tin về phát triển nghề truyền thống Hà Nội trên các tờ báo Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, Lao động thủ đô, từ năm 2013-2015 được khảo sát ở Hà Nội liên quan đến những năm qua. Nêu lên những mặt tích cực và những hạn chế của những thông tin này trước yêu cầu đẩy mạnh phát triển làng nghề truyền thống trong điều kiện mở rộng hội nhập và phát triển kinh tế thị trường hiện nay. Trên cơ sở đó, đề ra một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng nội dung, hình thức tin, bài báo in để phát triển làng nghề truyền thống nói chung cũng như trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nói riêng.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4974
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LƯƠNG NGỌC DUNG (KHÔNG BÌA).pdf893.59 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.