Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4973
Title: Báo in cơ quan lao động, thương binh và xã hội với vấn đề phòng, chống bạo lực trẻ em (Khảo sát báo Lao động, tạp chí Lao động và Xã hội, tạp chí Gia đình và Trẻ em, từ năm 2013-2015)
Authors: Lương Minh Hiền
Advisor: TS. Hồ Bất Khuất
Keywords: Báo chí;Thương binh và xã hội;Phòng chống;Bạo lực;Trẻ em
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn hệ thống báo in cơ quan Bộ LĐTBXH đối với vấn đề phòng chống bạo lực trẻ em, luận văn chỉ ra thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường vai trò, tác động của báo in cơ quan Bộ LĐTBXH trong việc tuyên truyền phòng, chống bạo lực trẻ em hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4973
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luận văn Lương Minh Hiền.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.