Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4968
Title: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Lê Ngọc Hoàng
Advisor: PGS, TS. Nguyễn Xuân Phong
Keywords: Cán bộ chủ chốt;Phú Thọ
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ thực trạng năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Phú Thọ, luận văn đề xuất một số phương hướng và xây dựng các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4968
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE NGOC HOANG.pdf985.12 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.