Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4967
Title: Thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Lê Ngọc Chúc
Advisor: PGS, TS. Nguyễn Quốc Sửu
Keywords: Chính sách;Việc làm;Lao động;Nông thôn;Phú Thọ
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và đánh giá đúng thực trạng chính sách giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất những quan điểm, giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới của đất nước.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4967
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ NGỌC CHÚC.pdf798.16 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.