Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4966
Title: Vấn đề sử dụng ảnh trên báo Đảng các tỉnh Miền núi phía Bắc (Khảo sát các báo: Phú Thọ, Tuyên Quang, Lai Châu năm 2015)
Authors: Lê Khánh Trang
Advisor: TS. Lê Thị Nhã
Keywords: Sử dụng ảnh;Báo Đảng;Miền núi phía Bắc
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở khảo sát thực trạng, đánh giá ưu điểm và hạn chế trong vấn đề sử dụng ảnh trên báo Đảng các tỉnh miền núi phía Bắc, luận văn đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc sử dụng ảnh trên các tờ báo này.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4966
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ KHÁNH TRANG.pdf4.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.